Algemene Voorwaarden Totaal Ondersteuning B.V.

Artikel 1 Definities

 1. Bedrijfsnaam: Totaal Ondersteuning B.V., gevestigd Vierkant 3 in Westwoud ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69303274.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie Totaal Ondersteuning B.V. werkzaamheden zal verrichten, dan wel aan wie zaken of diensten zullen worden geleverd.
 3. Overeenkomst: elke afspraak en/of bestelling tussen de opdrachtgever en Totaal Ondersteuning B.V. ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst, bestelling of opdrachtbevestiging.
 4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Werkwijze

 1. De medewerker van Totaal Ondersteuning B.V. zal na het intakegesprek binnen uiterlijk 10 werkdagen aangeven of en zo ja op welke wijze ondersteuning geboden kan worden.
 2. Indien ondersteuning geboden kan worden zal een voorstel gedaan worden;
 3. Met ondertekening van het voorstel is de overeenkomst een feit en wordt er vanuit gegaan dat opdrachtgever akkoord is met deze Algemene Voorwaarden.
 4. In het voorstel zal een termijn van levering opgenomen worden.
 5. Indien Totaal Ondersteuning B.V. geen passende ondersteuning kan bieden zal, indien gewenst, met de (potentiële) opdrachtgever gezocht worden naar een alternatief.
 6. Indien mondeling tot een overeenkomst gekomen wordt, gaat Totaal Ondersteuning B.V. er vanuit dat bij eerste levering van diensten de opdrachtgever akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en voorstellen / aanbiedingen waarop Totaal Ondersteuning B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever worden door Totaal Ondersteuning B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Totaal Ondersteuning B.V. voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 4. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.
 7. Indien Totaal Ondersteuning B.V. niet altijd strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Totaal Ondersteuning B.V. het recht verliest om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 8. Totaal Ondersteuning B.V. heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden –bij voorbaat- met opdrachtgever besproken.

 

Artikel 4 Voorstellen

 1. Ieder voorstel van Totaal Ondersteuning B.V. is vrijblijvend.
 2. Is in het voorstel geen aanvaardingstermijn gesteld, dan kan opdrachtgever aan het voorstel / de aanbieding geen rechten ontlenen.
 3. Een verstuurd voorstel is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij Totaal Ondersteuning B.V. schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien opdrachtgever het voorstel aanvaardt behoudt Totaal Ondersteuning B.V. het recht om het voorstel binnen 5 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 5. Totaal Ondersteuning B.V. is niet aan haar voorstellen gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Alle voorstellen zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever verstrekt zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle relevante informatie aan Totaal Ondersteuning B.V. verstrekt.
 7. Levertijden in een voorstel zijn altijd indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Indien de aanvaarding van het voorstel afwijkt van het voorstel dan is Totaal Ondersteuning B.V. daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Totaal Ondersteuning B.V. anders aangeeft.
 9. Gedane voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 

Artikel 5 De overeenkomst

 1. Een overeenkomst, tussen Totaal Ondersteuning B.V. en opdrachtgever, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en/of opdracht door Totaal Ondersteuning B.V.
 2. Totaal Ondersteuning B.V. is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren.
 3. Eventuele tekeningen, specificaties, maten, modellen, werkwijzen, constructies, en andere (technische) bescheiden of materialen maken deel uit van de overeenkomst en/of bestelling, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 4. De producten en diensten van Totaal Ondersteuning B.V. zijn maatwerk en worden op maat volgens de overeenkomst en/of bestelling vervaardigd en geleverd.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie waarvan Totaal Ondersteuning B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeenkomst en/of bestelling en/of dienst, tijdig aan Totaal Ondersteuning B.V. verstrekt worden.
 6. Indien Totaal Ondersteuning B.V. en opdrachtgever een levertermijn zijn overeengekomen dan begint deze termijn pas te lopen nadat de opdrachtgever alle gevraagde gegevens en informatie aan Totaal Ondersteuning B.V. heeft verstrekt.
 7. Indien de in lid 5 bedoelde gegevens en informatie niet tijdig aan Totaal Ondersteuning B.V. verstrekt worden, dan heeft Totaal Ondersteuning B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

 1. Alle overeenkomsten worden door Totaal Ondersteuning B.V. uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
 2. Indien voor de levering van bepaalde diensten of producten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient opdrachtgever Totaal Ondersteuning B.V. schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daartoe Totaal Ondersteuning B.V. een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Totaal Ondersteuning B.V. zal de overeenkomst en de daarbij behorende werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren.
 4. Totaal Ondersteuning B.V. heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde, zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
 5. Totaal Ondersteuning B.V. kan de overeenkomst in fasen uitvoeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk factureren.
 6. Wanneer Totaal Ondersteuning B.V. en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat er aanbetaling dient plaats te vinden dan kan Totaal Ondersteuning B.V. de uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomst, advies of bestelling opschorten totdat Totaal Ondersteuning B.V. de aanbetaling daadwerkelijk ontvangen heeft.
 7. Voert Totaal Ondersteuning B.V. een overeenkomst in verschillende fasen uit, dan kan Totaal Ondersteuning B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de voorafgaande fasen heeft goedgekeurd.
 8. Bij de uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling neemt Totaal Ondersteuning B.V. de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 9. Indien Totaal Ondersteuning B.V. in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de opdrachtgever er zorg voor dat kosteloos de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan Totaal Ondersteuning B.V. Hetgeen in dit lid is bepaald geldt ook ten opzichte van derden die door Totaal Ondersteuning B.V. betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
 10. Opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen etc.
 11. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de consequenties en gevolgen van het al dan niet opvolgen van de adviezen en beoordelingen door Totaal Ondersteuning B.V. gegeven of gegeven door een door Totaal Ondersteuning B.V. ingeschakelde derde. Indien Totaal Ondersteuning B.V. of een door Totaal Ondersteuning B.V. ingeschakelde derde het niet verantwoord acht de opdracht voort te zetten of af te maken dan heeft Totaal Ondersteuning B.V. het recht de opdracht te staken.

 

Artikel 7 Annulering en wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan en deze schriftelijk vastleggen.
 2. Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Totaal Ondersteuning B.V.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Totaal Ondersteuning B.V. een verzoek tot, wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren. Totaal Ondersteuning B.V. heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid conform de oorspronkelijke overeenkomst.
 4. Een overeenkomst waarvoor maatwerk is vereist kan te nimmer worden geannuleerd als de opdracht aangenomen en in gang is gezet.
 5. Ingeval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van Totaal Ondersteuning B.V.
 6. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Totaal Ondersteuning B.V. niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Totaal Ondersteuning B.V. bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Totaal Ondersteuning B.V. te allen tijde het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft of deze in den minne wordt gestaakt.
 7. Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Totaal Ondersteuning B.V. toegerekend kunnen worden, dan zal Totaal Ondersteuning B.V. geen meerkosten in rekening brengen.

 

Artikel 8 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

 1. Totaal Ondersteuning B.V. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  • Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
  • Totaal Ondersteuning B.V. na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.
  • Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan.
 2.  Indien Totaal Ondersteuning B.V. overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort Totaal Ondersteuning B.V. de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen beschikt, heeft Totaal Ondersteuning B.V. de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

 

Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen behoudt Totaal Ondersteuning B.V. de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte gegevens, ontwerpen, schetsen, werkwijzen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en voorstellen. Deze stukken blijven eigendom van Totaal Ondersteuning B.V. en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Totaal Ondersteuning B.V. geleverde diensten en producten, daaronder (eventueel) mede begrepen materialen, ontwerpen, schetsen, informatie en adviezen blijven in eigendom van Totaal Ondersteuning B.V. totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst met Totaal Ondersteuning B.V. is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel een recht daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht Totaal Ondersteuning B.V. daarvan onmiddellijk, doch zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.
 4. Wanneer opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, is Totaal Ondersteuning B.V. gerechtigd de geleverde zaken, zonder rechterlijke machtiging, terug te nemen.

 

Artikel 11 Garanties, onderzoek en reclames

 1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld en/of de betreffende werkzaamheden door Totaal Ondersteuning B.V. zijn uitgevoerd. Daarbij dient onderzocht te worden of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de opdrachtgever Totaal Ondersteuning B.V. terstond, doch binnen 1 week, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 week na de dag van de levering van het overeengekomene Totaal Ondersteuning B.V. schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van het geleverde in te stemmen en vervalt het klachtrecht, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.
 3. Totaal Ondersteuning B.V. dient door opdrachtgever in staat te worden gesteld klachten te controleren.
 4. Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen vinden over de klacht, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de partij die door de deskundige in ongelijk wordt gesteld, tenzij partijen vooraf anders zijn overeengekomen.
 5. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is ook dan verplicht het geleverde af te nemen en te betalen.
 6. Totaal Ondersteuning B.V. verhelpt alleen een tekortkoming ten aanzien van geleverde zaken en de daarbij behorende werkzaamheden indien opdrachtgever aantoont dat deze het gevolg is van een uitsluitend vóór de levering c.q. voltooiing van het werk gelegen en tevens aan Totaal Ondersteuning B.V. toe te rekenen oorzaak (bijvoorbeeld: geen / onvoldoende rekening houden met op voorhand verstrekte informatie). Totaal Ondersteuning B.V. bepaalt op welke wijze de tekortkoming wordt verholpen.
 7. Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Totaal Ondersteuning B.V. de keuze om de betreffende levering te vervangen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Totaal Ondersteuning B.V. aan te geven wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekom
 2. Totaal Ondersteuning B.V. kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
 3. Totaal Ondersteuning B.V. kan een aanbetaling of betaling in termijnen verlangen. Bij betaling van de aanbetaling of termijnbetaling dient opdrachtgever de in lid 1 bedoelde betalingstermijn in acht te nemen.
 4. Indien afspraken 24 uur of langer voor de afgesproken tijd worden afgezegd door de opdrachtgever, brengt Totaal Ondersteuning B.V. geen kosten in rekening. Indien de afspraak binnen 4 tot 24 uur voor de afgesproken tijd wordt afgezegd, behoudt Totaal Ondersteuning B.V. zich het recht voor het gehele bedrag in rekening te brengen. Indien binnen 4 uur voor de afgesproken tijd de afspraak wordt afgezegd brengt Totaal Ondersteuning B.V.  het gehele afgesproken bedrag in rekening bij de opdrachtgever.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 6. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Totaal Ondersteuning B.V. het recht, nadat zij opdrachtgever minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 119 en 119a, boek 6 Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.
 7. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de incassokosten verschuldigd.
 8. Totaal Ondersteuning B.V. houdt zich bij de berekening van de incassokosten aan de wettelijke maximum aan incassokosten, met een minimum van €40, –
  • Hoofdsom tot € 2.500, incassokosten maximaal 15%;
  • Hoofdsom tussen € 2.500 en € 5.000: incassokosten maximaal 10%;
  • Hoofdsom tussen € 5.000 en € 10.000: incassokosten maximaal 5%;
  • Hoofdsom tussen € 10.000 en € 25.000: incassokosten maximaal 1%.
 9.  Over de verschuldigde incassokosten is opdrachtgever eveneens de wettelijke rente verschuldigd.
 10.  De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse Wetgeving gebruikelijk is.

 

Artikel 13 Overmacht

 1. Totaal Ondersteuning B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van Totaal Ondersteuning B.V. ligt. Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval maar niet uitsluitend:
  • Oproer;
  • Oorlog of oorlogsgevaar;
  • Mobilisatie;
  • Bedrijfsbezetting;
  • Werkstaking, boycot, blokkade;
  • Natuurramp;
  • (kern)Explosie;
  • Ernstige brand;
  • Uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen;
  • Uitval van toevoer van energie;
  • Overheidsmaatregel (eventueel ook een buitenlandse) zoals: een in- en uitvoerverbod, een levering- of productieverbod;
  • Tekortschieten door een leverancier/producent of andere hulppersonen door overmacht in de zin van dit lid.
 3. Onder overmacht verstaat Totaal Ondersteuning B.V., naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Totaal Ondersteuning B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Totaal Ondersteuning B.V. niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Totaal Ondersteuning B.V. of van derden (zoals leveranciers) daaronder begrepen.
 4. Totaal Ondersteuning B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel Totaal Ondersteuning B.V. als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
 5. Indien Totaal Ondersteuning B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen is Totaal Ondersteuning B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Totaal Ondersteuning B.V. is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. Totaal Ondersteuning. B.V. is te nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever geleden heeft doordat Totaal Ondersteuning B.V. is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Totaal Ondersteuning B.V. is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende door Totaal Ondersteuning B.V. in acht genomen waren.
 4. Totaal Ondersteuning B.V. is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of opdrachtgever de adviezen van Totaal Ondersteuning B.V. niet heeft gevolgd.
 5. De aansprakelijkheid van Totaal Ondersteuning B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Totaal Ondersteuning B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:
  • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Totaal Ondersteuning B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Totaal Ondersteuning B.V. toegerekend kunnen worden;
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Totaal Ondersteuning B.V. is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen (maar niet beperkt):
  • Gevolgschade;
  • Gederfde winst;
  • Gemiste besparingen;
  • Schade door bedrijf – of andersoortige stagnatie.
 8. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Totaal Ondersteuning B.V.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, bestellingen, facturen, voorstellen, offertes en aanbiedingen tussen de opdrachtgever en Totaal Ondersteuning B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van hetzij de vestigingsplaats van Totaal Ondersteuning B.V.
 4. Partijen hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.